Optiscan
 
 

WMS varastoihin ja jakelukeskuksiin - Optiscanin AbakusWMS

Abakus WMS (Warehouse Management System) virtaviivaistaa työvaiheita ja tehostaa varastohallinnan toimintaa ja laatua. Kerromme tällä sivulla miten varastonhallinta tapahtuu AbakusWMS-ratkaisun avulla.

Optimaalisella Abakus WMS varastonhallintajärjestelmällä ohjataan työntekijöitä sinne missä heitä tarvitaan. Abakus WMS järjestelmä tietää mitkä tehtävät ovat avoinna, kuka niistä vastaa ja milloin ne valmistuvat.

Nopeutettu tavaroiden vastaanotto puheohjatulla Abakus WMS:llä

AbakusWMS-tavaroiden-vastaanotto

Tavaroiden vastaanotossa puretaan varastoon saapunut kuorma ja vastaanotetaan varastoitavat tuotteet. Tuotteet tarkistetaan ja mahdolliset poikkeamat kirjataan ostotilauskohtaisesti wms-järjestelmään. AbakusWMS-järjestelmässä tavaroiden vastaanotto voidaan tehdä:

 • yksittäinen ostotilaus kerrallaan
 • usealle ostotilaukselle yhdellä kertaa

Vastaanottovaiheessa tuotteita verrataan ostotilaukseen ja vastaanotetut määrät vahvistetaan. Lisätiedot, kuten erä- tai sarjanumerotiedot, kirjataan järjestelmään tarvittaessa. Vastaanoton tiedot raportoidaan taustajärjestelmään ostotilauskohtaisesti. AbakusWMS:llä vastaanotto voidaan tehdä joko puheohjauksella tai mobiilipäätteellä. Tuotteiden yksilöinnissä ja tietojen kirjauksessa voidaan käyttää viivakoodiluentaa. Abakus WMS varastonhallintajärjestelmä lyhentää vastaanoton läpimenoaikaa oleellisesti ja vähentää inventointitarvetta. Tuotteet tulevat nopeammin myyntiin ja työvoimakustannukset vähenevät.

Integraatiovaatimukset

 • Nimiketiedot ovat saatavilla (saadaan tyypillisesti taustajärjestelmästä erillisellä siirrolla)
 • Ostotilaukset rivitietoineen ovat saatavilla taustajärjestelmästä

Prosessin ominaisuudet

 Käsipääte

Hyvä vaihtoehto kun tavaroiden vastaanotossa voidaan hyödyntää viivakoodiluentaa ja tarvitaan tiedon rikastamista

Puhepääte

Hyvä vaihtoehto kun tavaroiden käsittely vastaanotossa vaatii molemmat kädet vapaiksi tai edellytetään suurinta mahdollista tehokkuutta 
 • Ostotilausten/vastaanottotietojen valinta
 • Tilausrivin valinta
  • perustuu tuotekoodin viivakoodiluentaan tai tuotenimen yksilöintiin
 • Vastaanotetun määrän syöttö
 • Rivikohtaisten lisätietojen (parasta ennen -päiväys, eränumero, sarjanumero) kirjaaminen
 • Tuotekohtaisen vastaanotto-ohjeen näyttäminen
 • Hyllytyspaikkaehdotuksen näyttäminen
 • Suora hyllytys kirjaamalla vastaanottoerä lopulliselle varastopaikalle
 • Tilausrivin kaksivaiheinen vastaanotto
 • Hyllytysalustojen muodostaminen vastaanoton yhteydessä


Optimaalinen hyllytys WMS:n avulla

Abakus-WMS-Hyllytys

Hyllytyksessä siirretään vastaanotetut tuotteet vastaanottoalueelta tuotekohtaisesti valituille varastopaikoille. Hyllytys tapahtuu joko siirtämällä vastaanoton yhteydessä luodut tuotekohtaiset alustat varastopaikoilleen tai hyllyttämällä monituotevaunuun vastaanotetut tuotteet yhdellä hyllytyslenkillä tuotekohtaisille varastopaikoille.

Abakus WMS varastonhallintajärjestelmä ohjaa tuotteet hyllytettäviksi varastoinnin kannalta optimaalisille varastopaikoille. Järjestelmän etuina on, että keräystehokkuus ja tuotteiden toimitusvalmius paranevat. Näin varastoalueiden täyttöaste voidaan pitää tarkoituksenmukaisena.


Hyllytyksen ohjaus perustuu seuraaviin tuotetta ja sijaintia koskeviin tekijöihin:

 • Tuotteen FIFO- ja eräkäsittelyn vaatimukset
 • Tuotteen ja varastopaikkojen ABC-luokittelu
 • Tuotteen mitat ja varastopaikkojen vapaana oleva kapasiteetti
 • Tieto paikoista, joissa jo on samaa tuotetta ja erää

Abakus WMS pyrkii tekemään varastopaikan valinnan siten, että

 1. Ensin täydennetään tuotteen keräyspaikka (tai yksi keräyspaikoista), mikäli tarpeen
 2. Keräyspaikan täydentämisen jälkeen hyllytetään tuotteen reservipaikkaan (tai reservipaikkoihin)
 3. Loppuosa hyllytetään muihin paikkoihin lähelle näitä paikkoja

Hyllyttäjä voi siirtää yhdellä hyllytysajolla haluamansa määrän hyllytysalustoja. Hyllytysalustat lastataan (esimerkiksi trukkiin tai rullakkoon) lukemalla niiden yksilöivät viivakooditunnisteet. Hyllytysvaiheessa alustat kirjataan yksi kerrallaan tuotekohtaisesti valittuun varastopaikkaan.


Tarvittavat täydennystehtävät automaattisesti

Abakus-WMS-Täydennys

Keräyspaikkojen täydennyksellä varmistetaan, että tuotteita on jatkuvasti saatavilla keräyspaikoilla. AbakusWMS luo tarvittavat täydennystehtävät automaattisesti, kun kerättävän tuotteen saldo keräyspaikassa putoaa alle tuotekohtaisen täydennysrajan. WMS luo täydennykset siten, että keräyspaikka täytetään keräyksen kannalta optimaaliseen määrään asti. Jokaisen keräyspaikan täydentämiseksi Abakus WMS luo tarvittava määrä täydennystehtäviä, mikäli yksittäinen reservipaikka ei kata koko täydennystarvetta. WMS valitsee varastopaikat siten, että aktiivisten reservipaikkojen määrä voidaan pitää minimissä. Näin voidaan automaattisesti vapauttaa varastotilaa ja huolehtia varaston hyvästä täyttöasteesta. Täydennystehtävä voidaan luoda myös kirjaamalla täydennyspyyntö manuaalisesti wms-järjestelmään kesken keräyksen. Tällöin AbakusWMS luo täydennystehtävän sille tuotteella ja keräyspaikalle, jota pyynnön kirjaamisen yhteydessä ollaan keräämässä.

Keräyspaikkojen täydennyksellä varmistetaan tuotteiden saatavuus keräyksen yhteydessä. Tämä parantaa tuotteiden toimitusvarmuutta, nopeuttaa tilausten läpimenoaikaa ja mahdollistaa keräykseen liittyvän henkilötyön tehostamisen.

Täydennysten ajoitus

Abakus WMS-järjestelmässä on kaksi tapaa tehdä täydennyksiä keräyspaikkaan:

 • Jos tuotteen saldo keräyspaikassa putoaa tuotekohtaisen täydennysrajan alle, luodaan wms:ään automaattinen täydennystehtävä.
 • Rivin keräyksen aikana työntekijällä on mahdollisuus tehdä keräyspaikan täydennyspyyntö. Abakus WMS-järjestelmä luo täydennystehtävän riippumatta siitä, mikä on tuotteen saldo keräyspaikassa.


Keräyspaikan täydennys

Keräyspaikka täydennetään varastoinnin kannalta optimaaliseen määrään. Määrän takaamiseksi keräyspaikalle luodaan tarvittava määrä keräystehtäviä. Reservipaikat valitaan siten, että mahdollisimman monta reservialueen varastopaikkaa saadaan vapautettua.


Automaattisen täydennyspyynnön hallintasäännöt

Täydennyspyyntö luodaan aina, kun tuotteen saldo putoaa asetetun täydennysrajan alapuolelle

 • Jos täyttä täydennystä ei voi tehdä yksittäisestä varastopaikasta, Abakus WMS luo useita täydennystehtäviä jakamalla täydennyksen useiden reservipaikkojen kesken siten, että mahdollisimman monta reservipaikkaa saadaan vapautettua
 • Täydennettävä määrä optimoidaan, mikäli tuotteella ja täydennettävällä keräyspaikalla on riittävät mittatiedot
 • Keräilypaikoista ja vastaanottopaikoista ei täydennetä
 • Jos varastosaldoa ei ole riittävästi keräyspaikan täydennykseen, AbakusWMS-järjestelmä käyttää kaikki varastossa olevat tavarat täydentääkseen niin paljon kuin mahdollista
 • Tuotteen FIFO/FEFO-hallinta
  • Jos FIFO/FEFO on käytössä, vanhinta erää käytetään täydennykseen
 • Täydennystehtävien priorisointi tehdään siten että
  • Manuaaliset täydennyspyynnöt tulevat suoritukseen ensin
  • Paikat, joissa on odottavia tehtäviä, ovat toisella sijalla

Puheohjattu wms optimoi keräämisen

Abakus-WMS-Keräys

Keräys on varastoprosessi, jolla myyntitilauksia vastaavat tuotteet kerätään varastosta asiakastoimituksia varten. Toimitusten vaatimat lisätiedot, kuten eränumerot ja sarjanumerot, kirjataan tarvittaessa osana keräystä. Kerätyt määrät ja kirjatut lisätiedot raportoidaan taustajärjestelmään laskutuksen ja asiakkuudenhallinnan käyttöön. 

Keräys on keskeinen toimituslaatuun ja varastoinnin kustannustehokkuuteen vaikuttava tekijä. Abakus WMS varastonhallintajärjestelmä on suunniteltu optimoimaan sekä yksittäisen keräystehtävän suoritus että koko tilauskannan käsittely. Abakus WMS voi kerätä tilaukset joko puheohjatusti tai mobiilipäätteen avulla. Viivakoodien käsittely on tuettu läpi prosessin. Puheohjaus on tehokkain suurien tuotemäärien tai hankalasti käsiteltävien tuotteiden keräystapa, sillä kerääjillä on koko ajan kädet ja katse vapaina tuotteiden poimimiseen ja käsittelyyn. AbakusWMS:n puheohjattu keräys on tarkkaa, sillä keräyspaikka varmennetaan aina puhedialogiin kuuluvan tarkistenumerokäsittelyn avulla. Mobiilipäätteiden käyttö keräyksessä on tehokasta silloin, kun tarvitaan toistuvaa viivakoodien luentaa (kuten sarjanumeroiden tarkistus) tai jos työntekijän tulee usein vaihtaa keräyksestä muihin tehtäviin työvuoron aikana.


Reaaliaikaiset tiedot siirrossa & inventoinnissa

Abakus-WMS-Siirto-ja-Inventointi

Varastosiirto on toimenpide, jolla varastoituja tuotteita siirretään varastopaikalta toiseen. AbakusWMS:ssä siirtotehtävä voidaan luoda työnjohdon web-liittymässä tai se syntyy automaattisesti kun keräyksen yhteydessä tehdään keräyspaikan täydennyspyyntö. Siirtotehtävä tehdään yhdelle tuotteelle kerrallaan.

Varastosiirto sisältää kolme vaihetta:

 • Siirtotehtävän luonti Abakuksen web-liittymässä (mikäli siirto luodaan työnjohtajan toimesta)
 • Tuotteiden kerääminen alkuperäisestä varastopaikasta
 • Tuotteiden siirtäminen ja kirjaaminen uuteen varastopaikkaan

Abakus-palvelimen saldotiedot päivittyvät reaaliaikaisesti siirtotehtävän edetessä. Tämä tekee varaston toiminnasta sujuvaa ja virheetöntä. Esimerkiksi inventointia ja keräystä voidaan tehdä tuotteille ja paikoille, jolla on suorituksessa olevia siirtotehtäviä ilman, että saldotarkkuus heikkenee.

Inventointi on prosessi , jolla hyödykkeiden saldot varastossa tarkistetaan ja ja päivitetään. Abakus WMS varastonhallintajärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja inventoinnin suorittamiseksi: erikseen luotaviin inventointilistoihin perustuva ohjattu inventointi ja spontaani inventointi jolla työntekijä inventoi haluamansa paikan ja tuotteen ilman erillistä tehtävää. Inventoinnin yhteydessä tarkistetaan ja päivitetään myös tuotteiden erä- ja sarjanumerotiedot, mikäli tuotteiden varastointi näitä hyödyntää tai vaatii.


Heräsikö kysymyksiä? Ota meihin rohkeasti yhteyttä täältä ja jutellaan lisää.

Optiscan Group Asiakaspalvelu
email: info.fi@optiscangroup.com
puhelin: +358 9 4766 766