AbakusWMS Warehouse Management System

AbakusWMS är ett lagerstyrningssystem som ger marknadsledande produktivitet för lager. AbakusWMS passar alla typer av lager, från grossister till materiallager i produktionsanläggningar. Det är utformat för att optimera alla aspekter av lagerhållning, maximera servicekvaliteten med avsevärt sänkta kostnader.

AbakusWMS är marknadens första WMS som kommer med stöd för röst i alla processer som standard. Alla arbetsuppgifter kan bli utförda med röst, som skapar en arbetsmiljö där personalen alltid har händer och ögon fria, från inleverans till utleverans. Detta bidrar även till en 15-35% ökad produktivitet, jämfört med traditionella WMS där scanning används för alla processer.  Alla processer i AbakusWMS supporteras även med handdatorer, plattor eller truckdatorer. Med AbakusWMS kan du välja den hårdvara som passar din verksamhet bäst. 

Införandet av AbakusWMS har strömlinjeformat och optimerat Turku Free Zone Company (TVV)’s lagerhantering. Turku Free Zone Company (TVV)’s lager använder inte längre papper och penna, utan alla funktioner har digitaliserats.

Stefan Lindström, Vd, Turku Free Warehouse

Lageroptimering

AbakusWMS hjälper dig optimera lagerplatser och ordergruppering i realtid för maximerad lagerproduktivitet.

Kraftfull prestanda

Processerna från inleverans till utleverans kan lätt konfigureras för att möta de olika behov som finns i exempelvis distributionscenter eller i ett materiallager i en produktionsanläggning.

Produktivitet & leveranssäkerhet

En enkel handdator- eller röstlösning möjliggör produktivitetsökningar från 15% och uppåt samt 100% leveranssäkerhet.

Processkvalitet & effektivitet

Lösningen fokuserar på kvaliteten och effektiviteten på utförda lagerprocesser med en minskad lagerkostnad som resultat.

Tidseffektivt

Möjliggör en minskad inlagringsprocess med 50% som i sin tur skapar ett mindre lagersaldobehov.

Röst i alla processer

Alla lagerprocesser från inleverans till utleverans kan utföras med antingen röst eller handdatorer.

Abakus-ekosystemet

AbakusWMS effektiviserar lagrets ekosystem med mjukvara, hårdvara och tjänster. Kärnan i ekosystemet är AbakusWMS som optimerar lagrets utformning och lagerprocesser. Det styr de andra elementen i ekosystemet som t.ex. röstterminaler, handdatorer, truckdator och skrivare.

Systemet är tillgängligt antingen via installation på plats eller via molnbaserade tjänster, båda fullt supporterade och underhållna genom Optiscans service- och underhållsavtal, Opticare.

AbakusWMS-lösningen ger transparens och synlighet på processerna på lagergolvet och eliminerar fel och resurskrävande processer. Den ligger ovanpå Enterprise Resource Planning Systems (ERP) och kontrollerar alla aspekter av att utföra en arbetsuppgift, från den första affärstransaktionen till den slutliga rapporteringen och analysen.

Godsmottagning

För att säkerställa en snabb och felfri godsmottagning så kontrolleras inkomna artiklar mot öppna inköpsordrar och eventuella fel rapporteras tillbaka till ERP-systemet, detta görs med röst eller handdator. Godsmottagningsprocessen stöder olika varianter av mottagningar, som t.ex. serie- eller batchhantering, bygga inlagringsvagnar m.m. AbakusWMS kan korta ned mottagningsprocessen med 50% vilket gör artiklarna redo för försäljning snabbare, möjliggör ett mindre varulager och minskar kostnaderna för godsmottagningen.

Inlagring

Inlagringen är processen som flyttar artiklar från godsmottagningen till sin specifika lagerplats. AbakusWMS hittar automatiskt den mest optimala lagerplatsen för varje artikel genom ABC-analys och/eller specifika plockstrategier. Utöver det kan AbakusWMS hantera påfyllnad av en lagerplats automatiskt. För att kunna använda den automatiska påfyllningen måste produkterna och motsvarande platser ha dimensionsdata som används eller säkerhetsnivåer. Om plats- och produktdimensionsdata är tillgängliga används dimensioner för att beräkna en påfyllnadsmängd som passar på platsen.

Plock

Plock optimeras bäst genom att dela upp ordrar i olika zoner och därefter skapa ett zonplock. Den här typen av optimering görs automatiskt i realtid, baserat på redigerbara regler. Under plocket kan ytterligare information som t.ex. batch- och serienummer samlas in. På detta sätt försäkrar Abakus en leverans- och processpårning i realtid.

Normalt så är röst den mest produktiva teknologin för plockintensiva verksamheter eftersom det ger plockarna möjligheten att alltid ha båda händerna fria för att hantera varor. Röst ger väldigt hög plocksäkerhet p.g.a användningen av checksiffor. Handdatorer används med fördel när plockprocessen involverar mycket scanning (batch- och serienummer t.ex.) eller om personal ofta byter arbetsuppgifter från plock till andra lagerprocesser under arbetsskiftet.

Auto-grouper och zonplock

Auto-grouperfunktionen i AbakusWMS optimerar automatiskt arbetsflödet. När en order tas emot, analyseras den efter givna regler och plocket optimeras. Mjukvaran bestämmer orderns prioritet, adderar uppgiften till rätt arbetskö och grupperar ordern i Zonplocksgrupper. Logiken hur auto-grouper optimerar kan konfigureras av en administratör direkt i en webbläsare, vilket gör det väldigt flexibelt och lätt att ändra prioriteringar när behov uppstår. Automatiserat Zonplock och autogruppering kan ge 20-30% ökad produktivitet.

Påfyllnad

Påfyllnad av en plockplats i AbakusWMS kan göras automatiskt baserat på olika produkt- och platsattribut eller genom en manuell påfyllningsbegäran, som en lageroperatör kan skapa när ett plockuppdrag är aktivt.

Lagerflytt

Lagerflytt av varor från en lagerplats till en annan kontrolleras av ett lagerflyttsuppdrag. Med hjälp av lagerflyttsuppdraget håller systemet plats- och kvantitetsinformation uppdaterad hela tiden, vilket gör lagret smidigt och korrekt.

Inventering

Inventering är den process på ett lager där man jämför saldot på en specifik plats i systemet med det fysiska antalet på samma lagerplats. AbakusWMS erbjuder olika sätt att inventera:  Planerad inventering där man skapat ett förutbestämt inventeringsuppdrag. Spontan inventering där användaren inventerar enbart en (1) lagerplats vid givet tillfälle. Systemet kan konfigureras så att det kräver omräkning eller ber om annan data som t.ex. serie- eller batchnummer för att säkerställa att det blir korrekt.

Fördelar

AbakusWMS hjälper dig få ordning och reda och en ökad produktivitet på ditt lager. Funktioner som ABC-analys, flerorderplock, orderprioriteringar m.m. kommer som standard. Det är den bästa lösningen för att komplettera ditt ERP och få en modern och effektiv lagerhantering. Eftersom alla dina lagerprocesser hanteras via AbakusWMS så förlänger du livstiden på ditt ERP och kan med trygghet möta framtidens tuffa krav på er logistik.

AffärsbehovERP i lagerAbakusWMS
Lägre personalkostnader
(Personalen står för ca. 50% av de totala kostnaderna på ett lager).
Godsmottagningen görs genom att registrera varje inköp via en dator direkt in i ERP. Funktionalitet för att optimera arbetsflöden saknas, utan det blir det svårt att få ökad produktivitet. AbakusWMS är det enda standard-WMS med stöd för röst i alla processer. Utöver handdatorer, plattor och truckdatorer kan alla uppgifter utföras med röstigenkänning. Att använda röstigenkänning skapar en arbetsmiljö där du hela tiden har händer och ögon fria, vilket skapar en säker och effektiv arbetsplats.
Dynamisk produktplacering krävs för att maximera produktivitet och optimera lagerytan.Produktplaceringar baseras på statiska lagerplatser.
Onödiga lagerflyttar krävs när affärsbehoven förändras. 
AbakusWMS stöder både fasta och flytande lagerplatser. Detta styrs på produktnivå vilket ger flexibilitet att möta era specifika behov.

AbakusWMS ABC-analys baseras på antalet plockuppdrag/artikel. På detta sätt kan systemet hitta den optimala lagerplats och plockmetod för varje artikel.
Optimerad uppgiftsgruppering och fördelning är den största enskilda källan till produktivitetsförbättringar.Ordrar allokeras till plockare manuellt.
Avsaknad av styrning av arbetsuppgifter resulterar i sämre produktivitet och därmed högre personalkostnader.
AbakusWMS har en kraftfull regelbaserad auto-grouper som kan konfigureras direkt från förmansvyn. Att möta varierande affärsbehov går snabbt och är flexibelt.
AbakusWMS delar upp order till zonspecifika plockuppdrag, fördelar dem till önskade arbetsköer och kombinerar ordrar till flerorderplock – allt automatiskt.
Modern lagerhantering är en datadriven serviceverksamhet. Leveransspårning och mervärde genom kundspecifika tjänster ger nya konkurrensfördelar gentemot traditionell logistikverksamhet.Nödvändig data som LOT och serienummer samlas in manuellt som skapar onödigt arbete.AbakusWMS stöder FIFO/FEFO, LOT- och serienummerhantering som standard.
AbakusWMS erbjuder ökad produktivitet för alla 
Hantering och korrigering av lagersaldon är en obligatorisk rutin. Inventering är en tids- och resurskrävande process.Procedur för årlig inventering för hela lagret bör utföras på en angiven dag.

Planerad inventering orsakar betydande personalkostnader och leveransstopp.

AbakusWMS tillhandahåller flera alternativ för inventering: inventering med en förskapad inventeringslista; spontan inventering när operatören utför en ad-hoc-räkning för en enda lagerplats; eller saldofråga för att förbättra lagerarbetarens dagliga drift. Möjlighet att göra inventering på en lagerplats samtidigt vid plockande av beställningar minskar behovet av att organisera dyra planerade inventeringar.

Kundreferens: Alfaroc Logistics

Alfaroc Logistics är en av Finlands största outsourcingtjänsteleverantörer inom intern logistik och lagerhållning. Företaget erbjuder tjänster till industri- och detaljhandelsföretag,…